HURTIGRUTEN CRUISES IN NORWAY

 11,386 Tonnage / 590 Passenger

Bergen - Kirkenes

เดินทางวันที่ 7-16 ก.พ./ 7-16 มี.ค.61

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ตามล่าแสงออโรร่า โดยเรือ Hurtigruten Cruises  ชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเก่าแก่ในเมืองต่างๆ  ธรรมชาติที่สวยงามและลิ้มรสอาหารท้องถิ่น 

** หมายเหตุ  การพบเห็นแสงออโรร่า ถือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ

** ทัวร์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับให้ตามเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่าบริการรวม

                                                             

  โปรแกรมเต็ม                         ใบเสนอราคา                             ข้อมูลเรือ

 

    

    

   

 

 

 

Follow us on

CONTACT on LINE