7 Nights Western Mediterranean Freedom Of The Seas

 160,000 Tonnage / 3,634 Passenger

 

 

สู่ยุโรป-เมดิเตอร์เรเนียน

บาร์เซโลน่า - มาร์เซย – นีซ - ลา สเปเซีย - รม - เนเปิ้ล (คาปรี) – บาร์เซโลน่า

วันที่ 09-18 กันยายน 2560

High Lights !!

- สุดมหัศจรรย์กับเมืองมรดกโลก หมู่บ้าน   Cinque Terre ของอิตาลี

- สุดมหัศจรรย์เที่ยวเขต PROVENCE ชมเมืองมาร์เซยท่าเรือที่สำคัญ

- สุดยอดชม เมืองนีซ  “ราชินีแห่งริเวียร่า” เมืองกราสส์และเมืองโมนาโค

- สุดยอดกับการเที่ยวเรือชม เกาะคาปรี และอีกมากมายรอคุณอยู่

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด 

- ค่าห้องพักบนเรือแบบห้องไม่มีหน้าต่าง (Inside) (พัก 2 ท่าน/ห้อง จำนวน 7 คืน)/ ภาษีท่าเรือ

- ค่าทิปบนเรือ

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าทิปคนขับรถ

- ค่าทัวร์บนฝั่งที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 และเจ็บป่วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุด 1,500,000 บาท 

  (อายุต่ำกว่า 16 ปีหรือมากกว่า 75 ปี ทุนประกัน 500,000 และเจ็บป่วย ทุนประกันรักษาพยาบาล สูงสุด 750,000 บาท

- มีหัวหน้าทัวร์คอยบริการ ตลอดรายการตามที่ระบุ

 

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf logo

Follow us on

CONTACT on LINE