ALASKA ROUNDTRIP SEATTLE

**โปรแกรมท่องเที่ยวอิสระ**

ออกเดินทางทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ พฤศภาคม - กันยายน 2555

โดยเรือ Star Princess ระวางขับน้ำ 116,000 ตัน

ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 89,000 บาท

 

วันที่ 1            กรุงเทพ - ไทเป - ซีแอตเติล สายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR068/026                      

                        แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป พักค้างคืน ณ โรงแรมที่ซีแอตเติบ

วันที่ 2           เซีแอตเติล - ท่าเรือ(เช็กอินขึ้นเรือ)

วันที่ 3           แค็ทชิแกน - ทัวร์บนฝั่งที่น่าสนใจ นั่งรถสะเทินน้ำ สะเทินบก ชมรอบเมือง 

วันที่ 4  วันที่ 4           Tracy Arm Fjord, (ชมธารน้ำแข็ง) 

วันที่ 5            จูโน - ทัวร์บนฝั่งที่น่าสนใจ  ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์สัมผัสกับธารน้ำแข็งมหึมาอย่างใกล้ชิด

วันที่ 6            สแก๊กเวย์ - ทัวร์บนฝั่งที่น่าสนใจ  รถไฟชมยอดเขาไวท์พาส

วันที่ 7            ล่องทะเล (ชมธารน้ำแข็ง) 

วันที่ 8            วิคตอเรีย - ทัวร์บนฝั่งที่น่าสนใจ  ชมสวนดอกไม้ พร้อมแสงสียามค่ำที่ บุชชาตการ์เด้น

วันที่ 9            ซีแอตเติล - พักค้างคืนที่ ซีแอตเติล 1 คืน

วันที่ 10          ซีแอตเติล - ไทเป - กรุงเทพฯ สายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR025/BR075                               

                        แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป

วันที่ 11          11.15 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินอีวีเอ แอร์ไลน์ ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวตามเส้นทาง

- ค่าห้องพักบนเรือ (ห้องด้านใน ไม่มีหน้าต่าง)

- ค่าโรงแรม 2 คืนที่ ซีแอตเติล

- ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม-สนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าอเมริกา / ค่าวีซ่าแคนาดา

 - ค่าทัวร์บนฝั่งตามรายการที่ระบุ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเรือ และสายการบิน

  

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเต็มได้ที่นี่

 

Follow us on

CONTACT on LINE